مهندس مجید نادری

مهندس مجید نادری عضو هتات مدیره / کارشناس هیدرولیک مجمتع فولاد مبارکه

More Member

دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر
دکتر ابراهیم افشاری

Jhon Doe

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل