مهندس مجید نادری

مهندس مجید نادری عضو هتات مدیره / کارشناس هیدرولیک مجمتع فولاد مبارکه

More Member

دکتر سید علی جزایری

Tomas Udoya

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر
مهندس مسعود هراتیان

Elita Chow

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه
دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل