دكتر مهرداد پورسینا

دكتر مهرداد پورسینا عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان

More Member

دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر
دکتر ابراهیم افشاری

Jhon Doe

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
مهندس مسعود هراتیان

Elita Chow

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه