دکتر سید علی جزایری

دکتر سید علی جزایری عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی

More Member

مهندس مجید نادری

عضو هتات مدیره / کارشناس هیدرولیک مجمتع فولاد مبارکه
مهندس مسعود هراتیان

Elita Chow

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه
دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان