دکتر ابراهیم افشاری

دکتر ابراهیم افشاری عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان

More Member

دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان
مهندس مجید نادری

عضو هتات مدیره / کارشناس هیدرولیک مجمتع فولاد مبارکه