دکتر ابراهیم افشاری

دکتر ابراهیم افشاری

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر سید علی جزایری

دکتر سید علی جزایری

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دكتر مهرداد پورسینا

دكتر مهرداد پورسینا

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان
مهندس مسعود هراتیان

مهندس مسعود هراتیان

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه
مهندس مجید نادری

مهندس مجید نادری

عضو هتات مدیره / کارشناس هیدرولیک مجمتع فولاد مبارکه
دکتر نبی جهان تیغ

دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
دکتر فرشید آقاداودی

دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر