مهندس مسعود هراتیان

مهندس مسعود هراتیان موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه

موسس و رئیس هیات مدیره

More Member

دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
دکتر ابراهیم افشاری

Jhon Doe

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر فرشید آقاداودی

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر