دکتر فرشید آقاداودی

دکتر فرشید آقاداودی استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر

More Member

دکتر ابراهیم افشاری

Jhon Doe

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
مهندس مسعود هراتیان

Elita Chow

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر سید علی جزایری

Tomas Udoya

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی