دکتر فرشید آقاداودی

دکتر فرشید آقاداودی استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر

More Member

مهندس مسعود هراتیان

Elita Chow

موسس و رئیس هیات مدیره / رئیس تحقیق و توسعه مجتمع فولاد مبارکه
دکتر ابراهیم افشاری

Jhon Doe

عضو هتات مدیره / استاد یار دانشگاه اصفهان
دکتر نبی جهان تیغ

استادیار دانشگاه زابل
دكتر مهرداد پورسینا

Jonathon Bin

عضو هتات مدیره / دانشیار دانشگاه اصفهان